Tessans Hemsida

Varför blir man transsexuell?

Orsakerna till transsexualism är okända, men mycket talar för att det finns en biologisk förklaring. Troligen sker något under fostertiden som gör att hjärnans och den övriga kroppens kön inte stämmer överens.

Huvudsyftet med en könsbytesutredning är att fastställa eller utesluta diagnosen transsexualism. Att utreda och bedöma eventuell psykiatrisk komorbiditet är också en viktig uppgift, liksom att bedöma om patienten har tillräcklig psykologisk och social stabilitet för att kunna klara ett könsbyte respektive realistiska förväntningar kring vad ett könsbyte innebär. Viktigt är också att hålla en fortlöpande kontakt för att bedöma stabiliteten i patientens könsbytesönskemål över tid. Teamet fungerar också som konsulter för vårdgrannar, patienter och anhöriga.

Utredningen är flerårig och följer direktiv från Socialstyrelsens rättsliga råd, som fattar beslut om rätt till könsbyte.

Det finns inget lagkrav på 2 års utredning. Om RR bedömer att utredningen är bra även om den är kortare än 2 år kan de tillstyrka ändå.

Så här går utredningen till – hållpunkter

Det första steget är att ta kontakt med din familjeläkare och berätta om hur du känner. Be om en remiss till könsidentitetsutredning. Det är möjligt att din familjeläkare remitterar dig till en psykolog eller sexolog först. I Stockholm vill man ha en remiss från psykiatriska öppenvårdsmottagning i det område du bor, i mitt fall Järvapsykiatrin Kista. Syftet med detta möte är att de ska skriva en remiss till något av de utredningsteam som finns runt om i landet, inte att försöka ”bota” dig som vissa tycks tro. Är därför jätteviktigt att du vet vad du pratar om och står på dig om att få just en remiss.

 

Utredning

När du fått remiss till utredningen hamnar du först på en väntelista och blir så småningom kallad för att få träffar din utredare för första gången, en psykiater som har hand om utredningen för alla transsexuella i ditt område

De första mötena handlar mycket om att tala om, och  berätta om sin situation, när man började förstå att man inte kände sig hemma i sitt nuvarande kön, hur öppen man var hemma på jobbet mm, sin sociala situation mm. Man vill helt enkelt veta var i den egna processen man befinner sig.

Det primära syftet är att fastställa eller utesluta diagnosen transsexualism, samt att bedöma förekomst av eventuell psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet. Under utredningen ska också komplicerande faktorer i personens livssituation analyseras.

Psykiatriker ansvarar för diagnostiken och utreder eventuell psykiatrisk och somatisk samsjuklighet och gör differentialdiagnostiska överväganden (se nedan).

Hos psykologen får du göra en serie tester. Det tar 2-3 möten (ca 2 mån). Under dessa möten får du göra följande tester:

· Minnestest, återupprepa talföljder, även baklänges.

· Huvudräkning, plus/minus/delat/multiplicerat

· Serie-strip, placera i rätt (logisk) ordning

· Faktafrågor, allmänbildning

· Klossar, matcha mönster på tid

· Ordförståelse, synonymer

· Datortester

· lista ut mönster, 4 olika, sortera kort

· tala om vad som förenar två ord

· svara på frågor om personlighetsdrag

· ICD – svara på frågor om ev. psykiska besvär

·  

· Bläckplumpar (Rorschachtest), säg vad du ser

Vilka tester du får göra kan variera en del bland olika mottagningar, men det ungefär samma test som kommer.       

 

Socionom kartlägger personens sociala bakgrund, livssituation och resurser på det sociala området.

 

När du fått diagnosen Transsexuell, vanligtvis efter ett års utredning påbörjas en förberedande behandling.

 

Hos gynekologen eller endokrinologen (hormonläkare) så går ni igenom dina blodvärden för att se att du är frisk.

Du kommer också få recept på hormoner.

 

Behandling av skäggväxt bekostas av den offentliga vården (ditt landsting). Om du däremot vill ta bort hår från bröst, ben eller annan kroppsdel måste du bekosta det själv.

 

Logoped (röstläkare) Du får remisser till en logoped som hjälper dig med att lära dig tala mer kvinnligt. Om du är Kvinna till man löser hormonerna detta så du får en mörkare röst.

 

Real Life Test/Experience - Patienten förväntas börja leva i sin nya roll och klä sig och uppträda som kvinna / man 24/7

 

Plastikkirurgi. Du får träffa din plastikkirurg, vanligen Gunnar Kratz på Linköpings universitetssjukhus eller Kalle Och Hannes i Stockholm. Gunnar är professor i plastikkirurgi och driver också en klinik i privat regi, Plastikakademin. Han är väldigt trevlig! Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg utför också kirurgi och då träffar man Gennaro Selvaggi

 

 

Könskorrigering. Innan du får genomgå ett könsbyte måste detta godkännas av Socialstyrelsens rättsliga råd. Detta kan ske ungefär två år efter att utredningen startat. Du kan också utföra din operation utomlands som i Thailand, men får då stå för kostnaderna själv. Det är inget tvång att genomgå en operation, varken för MtFs eller FtMs. Och numera kan du få ett nytt personnummer utan att först sterilisera dig.

 

Namnbyte & personnr. Först efter att socialstyrelsen godkänt ditt könsbyte får du ett nytt personnr. Har du inte redan bytt namn vid det här laget är det väl ganska så hög tid att det blir av, Mer om namnbyte kan du läsa om under .

 

 

Mottagningen för

könsbytesutredningar

TRANSSEXUALISM OCH

KÖNSBYTESUTREDNINGAR

Bakgrund

Genom alla tider och i alla kulturer har det funnits

människor om inte känner ig tillfreds med sitt kön.

Det kan vara allt från ett missnöje med den sociala

rollen som man förväntas leva i, till en mer

genomgripande känsla av att vara född i fel kön, där

”allt” är fel inkl kroppens utseende och funktioner,

omvärldens reaktioner och förväntningar, ofta

basen av s k transsexualism.

Samhället har förhållit sig på olika sätt till dessa

individer, allt ifrån avståndstagande och utstötning,

via en ganska neutral acceptans till ett tillstånd av

utvaldhet, högt status och tillskrivande av magiska

egenskaper, ett slags helighet. I våra dagar finns

möjligheten till könsbyte, dock något som är

problemets lösning endast för dem som lider av

transsexualism.

Transsexualism

Transsexualism definieras som ett tillstånd med en

stark och bestående identifikation med det motsatta

könet, med en önskan att tillhöra det motsatta könet

eller en övertygelse att faktiskt tillhöra det andra

könet. Det här börjar vanligen i barndomen, oftast

redan i förskoleåldern. Vanligen klär sig

vederbörande i klädesplagg, tillhörande det andra

könet, ägnar sig åt lekar och sysselsättningar som

vanligtvis utövas av individer tillhörande det

motsatta könet e t c. Vanligen avskyr man de delar

av in kropp som är könsspecifika, d v s yttre och

inre könsorgan samt för biologiska kvinnor brösten.

Puberteten med ett accentuerande av skillnader

mellan pojkar och flickor upplevs vanligen som en

svår tid.

Individen brukar ha en övertygelse om att kroppen

är fel och ett önskemål att korrigera sin kropp så

den stämmer med den inre upplevelsen .

Det här handlar om könsidentitet och inte om

sexuell inriktning.

Transsexuella personer kan som alla andra vara

intresserade av män, kvinnor, både -och eller

ingetdera.

Transsexualism är ett ovanligt tillstånd, hur vanligt

är svårt att få någon riktig uppfattning om men

någonstans emellan 1/10 000 och 1/100 000 rör det

sig sannolikt om. Transsexualism finns med i

WHO:s internationella sjukdomsklassifikation

under kapitlet psykiska sjukdomar samt även i den

amerikanska diagnosklassifikationen DSM IV för

psykiska sjukdomar.

Sjukdomsbegreppet är i viss mån kontroversiellt och

omdiskuterat. Det har dock den fördelen att om man

väl fått tillstånd till ett könsbyte, så omfattas all

behandling inkl besök hos läkare och andra

vårdgivare, medicinering, operation e t c av den

offentligt finansierade vården i Sverige. Det innebär

att kostnaderna för den enskilde inte blir så höga.

Utan sjukdomsdefinitionen skulle man få betala

alltsammans själv!

Juridik

I Sverige finns sedan 1972 en lag om säger att den

som är transsexuell har rättighet att byta kön.

Sverige var det första landet i världen som

lagstiftade kring detta och än idag är det många

länder som inte har någon lagstiftning på området.

För att få byta kön krävs tillstånd av Socialstyrelsen.

Det Socialstyrelsen måste ge tillstånd till

är dels operativa ingrepp i könsorganen och dels

byte av officiell identitet (personnummer).

För att man ska få byta kön krävs att man är svensk

medborgare och ogift samt att man är steril, d v s

saknar fortplantningsförmåga. Detta brukar man

dock lösa i samband med operation i könsorganen

som ju innebär att man förlorar sin fortplantningsförmåga.

Mottagning för könsbytesutredningar

Socialstyrelsen behöver som underlag för sitt beslut

en utredning från en psykiatrisk enhet, vanligen via

någon av de specialenheter som finns i landet.

Här på vår utredningsenhet arbetar läkare,

psykolog, kurator och sekreterare. Vi har ett nära

samarbete med specialister i endokrinologi

(hormonbehandling), foniatriker (röstbehandling),

gynekologi, plastikkirurgi, hudbehandling m m.

Till vår enhet kommer man på remiss från en läkare

som är specialist i psykiatri. I första hand vänder

man sig till den psykiatriska öppenvårdsmottagning

som man tillhör.

Utredning

Utredningen sker i enlighet med riktlinjer ifrån

Socialstyrelsen, vilka i sin tur bygger på riktlinjer

från HBIGDA, en internationell organisation för bl

a utredning och behandling av personer med

önskan att byta kön. Detaljerna i utredningsgången

skiljer sig dock i viss mån från enhet till enhet, en

individuell anpassning sker också till den enskilda

patienten och dennes behov.

Syftet med utredningen är dels att undersöka om det

rör sig om äkta transsexualism, dels att undersöka

om det finns komplicerande faktorer att ta hänsyn

till som t ex psykiatrisk sjuklighet, kroppslig

sjuklighet, sociala förhållanden e t c. Detta är

viktigt dels för att se vilka individer vi kan

rekommendera könsbyte och dels för att kunna ge

ett bra stöd under processens gång.

Den här utredningen tar ganska lång tid och det är

också meningen. Det är ju ett viktigt beslut som ju

också måste vara välgrundat.

Socialstyrelsen är också väldigt angelägen om att ta

med tidsaspekten i sin bedömning. En forcerad

utredning har mycket små chanser att bli godkänd

hos Socialstyrelsen. Vi brukar räkna med att den

första utredningsperioden varar minst ett år, ofta

längre. Efter den tiden gör vi en bedömning

tillsammans med patienten, huruvida det rör sig om

transsexualism och om man ska gå vidare eller

kanske avsluta ärendet.

Om ärendet avslutas försöker vi hjälpa till att ordna

ev annan hjälp som man kan behöva. Om vi väljer

att gå vidare börjar nu den fas som vi brukar kalla

för "real life test", då man ska leva helt i enlighet

med det önskade könet. Efter en tid blir även en del

underlättande åtgärder såsom hormonbehandling,

hårborttagning för biologiska män och så

småningom bröstoperation för biologiska kvinnor

aktuella.

Den här perioden kan vara olika lång, många väljer

att ta det lugnt och försiktigt. Ett absolut minimum

är ett år, men oftast tar det längre tid.

Därefter, om allt fungera tillfredsställande och

önskan om könsbyte fortfarande finns kvar, lika

stark, skrivs ett utlåtande till Socialstyrelsens

rättsliga råd som underlag för beslut. Efter beslut

kan sedan operativa ingrepp i könsorganen göras.

Då operationen är utförd får man fastställelse av ny

könstillhörighet.

Under utredningstiden kan vi hjälpa till med

stödkontakter, gruppträffar, anhörigstöd m m.

Mottagningen för könsbytesutredningar

 

I en dom från kammarrätten som nu vinner laga kraft fastslås att den som vill byta juridiskt kön inte längre ska tvingas till ingreppet. Därmed blir det steriliseringskrav som fortfarande står kvar i könstillhörighetslagen olagligt att tillämpa. Ett 41 år långt övergrepp går mot sitt slut, och Sverige ansluter sig till de länder som gått före och avskaffat tvångssteriliseringarna av transsexuella.

Klart med ersättning för tvångssteriliserade

 

 

Lagen föreslås omfatta de som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972–30 juni 2013, och denna ansökan har bifallits. Regeringen vill därmed inte att potentiellt integritetskränkande undersökningar ska göras av om en person faktiskt har steriliserats. Regeringen räknar med att mellan 600-700 personer kommer att ha möjlighet att söka ersättningen.

Kammarkollegiet föreslås bli ansvarigt för att hantera ansökningarna. Ansökningarna om ersättning ska komma in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020. Läs mer om detta på länken nedan.

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/ersattning-och-inkomstgaranti/ansok-om-ersattning---transpersoner-som-tvangssteriliseratsDet har tagit
många år och kostat oss enormt mycket, men nu är vi äntligen här. De som kommer efter oss ska inte längre behöva göra avkall på sin önskan att bli föräldrar, bara för att de råkar ha en inre könsidentitet och en kropp som inte riktigt stämmer överens. De ska få rätt att leva som sig själva, med fungerande ID-kort, och ändå tillåtas skaffa barn.

Eftersom kravet på sterilisering för att byta juridiskt kön inte längre är aktuellt så kommer den som fått godkännande av Socialstyrelsens Rättsliga Råd att om man så begär få byta juridiskt kön långt innan man byter kroppsligt kön.
En sak att tänka på är att man ordnat namnbyte så det klaffar med byte av juridiskt kön.
Skatteverket får veta att du tillhör ett nytt kön och kommer att ge dig ett nytt personnummer, cirka en vecka efter fastställelsen hos RR.  Nåja kanske inte riktigt så fort, först får man en blankett att fylla i om man vill ha skyddad identitet
, och då får man några veckor på sig att fylla i den, om man inte skickar in den så antar man att man inte vill ha de och processen fortsätter, efter ytterligare några veckor får man en till blankett att fylla i, nu handlar det om namnbytet, så lite mer än en vecka tar det ju.    Personnummer visar ju vilket kön man tillhör. Den nionde siffran (näst sista) är alltid jämn för kvinnor och udda för män. Du kommer också att bli tillfrågad om du vill ha ändringen skyddsmarkerad. Det betyder bl.a. att ändringen (och därmed information om att du bytt kön) inte skickas ut automatiskt till de tusentals företag som prenumererar på DAFA-SPAR. Det betyder också att du själv måste ändra ditt personnummer hos de företag där det behövs: banker, försäkringsbolag, elbolag, telebolag, tidningsprenumeration, vatten, arbetsgivare, osv. Många myndigheter får dock ändringen automatiskt. De flesta som får skyddade personuppgifter i Sverige är kvinnor som behöver skyddas från män som misshandlar dem.
Nytt körkort och pass
Du som har körkort kommer automatiskt att få nytt körkortsunderlag tillskickat dig c:a två veckor efter att du fått nytt personnummer från skatteverket. Det gamla personnumret som står på körkortet som
du har, finns ju inte längre och utvisar dessutom fel kön.

 

Hur går det till sen

Efter cirka 8 månader efter att du fått ok av Rättsliga Rådet kommer du bli kontaktad om en operationstid och om den passar dig kommer du få en skriftlig kallelse och instruktioner vad som gäller härnäst, du ska bland annat upphöra med att  ta dina hormoner och beroende på om du tar piller eller har plåster ska du sluta med dem en månad innan operation, tar du sprutor så är tiden för uppehåll längre. Du bör ta kontakt med kordinationssköterskan på Karolinska och stämma av med henne så hon vet viken typ av hormoner du tar. Någon vecka innan operation kommer du bli kallad till ett besök med en kirurg som berättar vad som kommer ske, han vill också återigen titta på snoppen MTF, du kommer att få träffa narkosläkaren och besöka vårdavdelningen som du kommer ligga på efter operationen, detta besök tar ungefär en och en halv timme tillsammans.

Dag 1-2  Du kommer bli inlagd två dagar före operationsdagen, du får en säng att ligga i och från och med nu så är det flytande föda som gäller tills bandaget tas bort.

Du kommer få ta en del prover under dessa två dagar, duscha och göra dig riktigt ren, tömma tarmen, ta bort allt hår på operationsområdet med hår borttagnings kräm, blir en del förberedelser inför operationen.

Dag 3 På operationsdagen kommer kirurgen ner till dig och berättar lite vad som kommer att hända och målar en pil neråt så de vet vad de ska operera, du kommer få en ingång i handen, ryggmärgs bedövning, och så rullas du så småningom ner till operation och där dröjer det inte länge innan det är dags att sova.

Dag 4-7 Nu är det ryggläge som gäller, du kommer inte kunna röra dig speciellt mycket, du kommer bli kollad med jämna mellanrum så att allt är ok men i övrigt blir det mest ligga still. Sjukgymnasten kanske kommer och hälsar på och ger dig en manick som du ska blåsa i så du får lite motion för lungorna 

Dag 8    Denna dag tar man av bandaget och byter det som sitter inne i din slida, du får gå upp och gå lite, försöka i alla fall, och med lite tur blir du av med kateten, eller så får det vänta en dag till

Dag 9   Om allt gått bra är det dags att börja stavträna

Dag 10  Är det dags att åka hem, med lite tur så har du fått din sista spruta med blodförtunnande och kan börja med hormoner igen.

Nu är det ju så att den här beskrivningen är i stora drag vad som händer och är olika från patient till patient. Ett tipps är att se till att man har något att sysselsätta sig med under vistelsen, Dator, böcker, telefon mm och ta inte med en massa kläder för de har du ingen användning för, det ända du ska ha med dig förutom de du åker dit i är något plagg som är ledigt och fritt inför hemresan, inga tajta jeans med andra ord.

Något annat som kan vara bra att ha hemma är trosskydd och mensskydd, nä man får inte mens men kan få lite flytningar efter operationen och kan bli ganska kladdigt i trosorna.

Nu är du ju inte helt klar bara för att du är färdig för denna gången, du kommer bli kallad till återbesök om ca 3 månader för att kolla av hur resultatet blev och eventuella önskemål som uppstått, efter ytterligare ca 3 månader är det dags för operation två där man rättar till och gör justeringar, vid detta tillfälla kan man även få bröstinplantat om så önskas.

Plastikkirurgisk mottagning, Rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Matilda AlmbladTextruta: Kontaktsjuksköterska Transsexualism
08-517 793 32. matilda.almblad@karolinska.se
Öppettider

· Mån-Fre 08:00 - 11:30

· Mån-Tor 13:00 - 16:00

·  

· Textruta: Sjuksköterske expeditionen på 08-517 745 59

·  

· Textruta: Telefontider:
Mån 08:00 - 11:30
Mån-Tor 13:00 - 15:00
Tis 08:30 - 11:30
Ons-Fre 08:00 - 11:30

· Textruta: Övriga kontaktuppgifter
Växeltelefon: 08-517 700 00
Telefon: 08-517 745 59
E-post: plastikmottagningen@karolinska.se
Mottagningens webbplats

Utredningsteam för transsexuella

Linköping

TS-mottagningen
Psykiatriska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ansvarig läkare: Nils Thelin

Telefon: 010-103 38 02 (sekreterare)

Stockholm

Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Ansvariga läkare: Olle Söder barnendokrinolog, och Per Anders Rydelius barn psykiatriker. Tar emot patienter under arton år från hela landet.
Telefon: 08-517 772 06

Anova

ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin Norra Stationsgatan 69, 4 tr. telefonnummer är 08-517 732 00

Umeå

Norrlands Universitetssjukhus
Kontaktpersoner: Lina Olsson (vikarierade kurator och samordnare)
Telefon: 090-785 64 47 eller 072-561 27 41. 

Katarina Löfgren (sekreterare)
Telefon: 090-785 64 90 måndag–onsdag

Uppsala

Akademiska sjukhuset
Kontaktperson: Mikael Bramfors
Telefon: 018-611 21 06

Västra Götalands regionen

Lundströmmottagningen i Alingsås

Ansvarig läkare: Natalia Jorehed
Kontaktperson: Lennart Fällberg

Telefon: 0322-22 67 90

Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Plastikkirurgi, Avd 14     031 - 342 37 00

Lund

Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund, Baravägen 1, 221 85 Lund


Telefon: 046-17 40 35 och 046-17 42 70 (kurator)

Telefon: 046-17 42 71 (sekreterare).

 

Namnändring

Ny personnamnlag från och med 1 juli 2017

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2016:1013) om personnamn. Den nya lagen avser att modernisera och förenkla möjligheterna att välja och byta namn.    Nytt är att Skatteverket blir ensam namnmyndighet i Sverige. Den namnverksamhet som finns hos Patent- och registreringsverket flyttar över till Skatteverket. Du kan ansöka om namn enligt den nya lagen från och med den 1 juli 2017. Då kommer de blanketter som ska användas att finnas på webbplatsen.

Se allt på

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/nypersonnamnlagfrom1juli2017.4.5c281c7015abecc2e202edad.html

 

Foldrar & blanketter              Här kan du ladda ner våra vanligaste foldrar och blanketter i PDF-format.

Blanketter namnbyte

· https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7500.4.515a6be615c637b9aa47770.html

· https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytaefternamn.4.76a43be412206334b89800020669.html

·  

 

 

Ansökan till Rättsliga Rådet            Praxis utredningsgång Könsbyte

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/blanketter                                 http://hem.fyristorg.com/romson/utredningsgang.html                              

 

Ny lag om könsutredning

 

https://www.regeringen.se/4990f8/contentassets/313687fc78b643e7be24a8ab994477e5/vissa-kirurgiska-ingrepp-ds-2018_11.pdf

 

                   

 

 

http://video.google.com.au/videoplay?docid=-8689244671468100169&hl=en-AU#

En intressant länk